Zarejestruj się :: Zaloguj się
Koszyk: 0  szt. suma: 0.00zł (brutto)
  Strona główna  » Katalog » Napisz do nas
Witaj Nieznajomy! Czy chcesz się zalogować? A może jeszcze nie masz u nas konta i chciałbyś założyć?
Producenci
Szukaj
Słowa kluczowe:
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
 
Regulamin Newslettera

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi Newsletter Abook (dalej „Usługa”).
 2. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną przez spółkę Abook Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa, NIP: 952-18-22-413 ; REGON: 016134981 jest zarejestrowana w rejestrze sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000070678, Wysokość kapitału zakładowego: 400 000 PLN w całości wpłacony (dalej: „Abook”).
 3. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

II. USŁUGA NEWSLETTER

 1. Świadczenie Usługi polega na przesyłaniu przez Abook na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji w formie listu elektronicznego (e-mail)dotyczących oferty sklepu Abook (dalej „Newsletter Abook”). Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 1. Newsletter dotyczący oferty Abook zawiera informacje handlowe dotyczące oferty Abook, w tym informacje o produktach, aktualnych ofertach, promocjach oraz rabatach, w tym opinie, materiały prasowe.
 2. Usługa świadczona jest dla osób którzy wyrazili chęć otrzymywania Newslettera i podały w tym celu adres e-mail (zwanych dalej: „Użytkownikami”). Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Newslettera Abook.
 3. Aby otrzymywać Newsletter dotyczący oferty Abook, Użytkownik:
 • podaje swój adres email w stronie www.abook.pl w sekcji Newsletter
 1. Abook na podany adres e-mail prześle powitalną wiadomość elektroniczną wraz z Regulaminem.
 2. Subskrypcja Newslettera rozpoczyna się z chwilą dokonania jego zamówienia.
 3. Korzystanie z Usługi jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Wysyłanie Newslettera może być w każdym momencie anulowane przez Użytkownika. W przypadku osób posiadających Konto, w celu rezygnacji z Usługi Użytkownik powinien zalogować się na swoje Konto i w zakładce „Newsletter” zmienić ustawienia poprzez odznaczenie wybranej opcji. W przypadku osób nieposiadających Konta, Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez użycie linka „rezygnuję” znajdującego się w stopce każdego otrzymanego Newslettera.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Świadczenie Usługi odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,

zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 1. W celu właściwego korzystania z Usługi Użytkownik powinien posiadać:
 • komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4,Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet;
 • system operacyjny (taki jak np. iOS, Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze).
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronie www.abook.com.pl.

IV. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane:
  • na piśmie, na adres:
  • pocztą elektroniczną, na adres:
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adrese-mail, na który wysyłany jest Newsletter, oraz opcjonalnie adres korespondencyjny), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 3. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Abook w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Abook powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 5. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 ze zm.).

 

V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Abook Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa.
 2. Dane przetwarzane są w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci wysyłki Newslettera, w tym rozpatrywania reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newslettera.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu przez Abook Sp. z o.o. drogą elektroniczną usługi w postaci wysyłki Newslettera.
 4. Dostęp do danych Użytkowników mają: pracownicy Abook Sp. z o.o. odpowiedzialni za obsługę usługi Newsletter oraz podmioty współpracujące z Abook Sp. z o.o. obsługujące systemy informatyczne konieczne do wysyłki Newslettera.
 5. Dane osobowe Użytkowników służące do wysyłki Newslettera będą przechowywane w przypadku, gdy Newsletter został zamówiony przez Użytkownika nieposiadającego Konta w sklepie Abook przez 2 lata od dnia rezygnacji;
 6. W przypadku, gdy Newsletter został zamówiony przez Użytkownika podczas rejestracji lub korzystania z Konta Sklepu Abook przez 2 lata od dnia usunięcia Konta Abook.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • przeniesienia danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Abook Sp. z o.o. Państwa danych osobowych.
 8. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownicy mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail: biuro@abook.com.pl
 9. Dane Użytkowników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

VI. ZMIANA REGULAMINU I DOSTĘP DO REGULAMINU

 1. Abook Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Abook określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Abook, a także w celu usprawnienia świadczenia Usługi, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera na adres poczty elektronicznej(adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
  Dodatkowo o treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Abook.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie dokona rezygnacji z Usługi.
 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.abook.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej Usługi następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach zamówienia Newslettera.
Aktualności
Zawieszenie działania sklepu do odwołania
Koszyk
...jest pusty
Informacje
12/11/2021 BIURO I MAGAZYN BĘDĄ NIECZYNNE
Zawieszenie działania sklepu do odwołania
Polityka Prywatności
Regulamin Newslettera
Zasady korzystania z serwisu
Wysyłka, koszty i zwroty
DOJAZD